Stanovy

SK Lukostřelba-Libichov, z.s.


I. Základní ustanovení

Spolek s názvem SK Lukostřelba-Libichov, z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní lukostřelbu.

Sídlem SK Lukostřelba-Libichov,z.s. je Libichov 66 Luštěnice 294 42

SK Lukostřelba-Libichov,z.s. bylo přiděleno IČ: 270 59 570


II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

Základním účelem a hlavní činností SK Lukostřelba-Libichov, z.s. je :

provozovat sportovní lukostřelbu a tuto činnost vést ve směru k národním svazům a federacím v disciplínách, které tyto svazy a federace vypisují,

vytvářet široké možnosti k zajišťování rekreační a závodní střelby z luku,

provozování a rozvíjení lukostřelby 3D,

vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

III. \\ Orgány SK Lukostřelba-Libichov,z.s.

Orgány SK Lukostřelba-Libichov, z.s. jsou :

valná hromada jako orgán nejvyšší,

výkonný výbor jako orgán výkonný,

prezident jako orgán statutární,

kontrolní komise jako orgán kontrolní.

Valná hromada.

Valná hromada je nejvyšším orgánem SK Lukostřelba-Libichov, z.s.. Valná hromada je složena ze všech členů SK Lukostřelba-Libichov, z.s. starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem SK Lukostřelba-Libichov, z.s.

Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává vyvěšením pozvánky na webové stránky klubu.

Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 30 dní před konáním zasedání valné hromady.

Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo z podnětu kontrolní komise Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

Do působnosti valné hromady náleží zejména:

rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SK Lukostřelba-Libichov, z.s. rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání prezidenta

volba a odvolání členů kontrolní komise,

rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně oddílu,

schválení výsledku hospodaření,

rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

určení hlavních směrů činnosti SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných

K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident SK Lukostřelba-Libichov, z.s. nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SK Lukostřelba-Libichov, z.s., a to v určených dnech a hodinách.

Výkonný výbor

Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SK Lukostřelba-Libichov, z.s. v období mezi zasedáními valné hromady.

Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy prezident jakožto statutární orgán SK Lukostřelba-Libichov, z.s.. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.

Výkonný výbor svolává k zasedání prezident nebo v případě, kdy tak prezident nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SK Lukostřelba-Libichov, z.s..

Výkonný výbor zejména:

zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

organizuje a řídí činnost SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

schvaluje a vydává vnitřní předpisy SK Lukostřelba-Libichov, z.s., pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.


Prezident

Prezident je statutárním orgánem SK Lukostřelba-Libichov, z.s.. Prezident zastupuje SK Lukostřelba-Libichov, z.s., a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že prezident zastupuje SK Lukostřelba-Libichov, z.s. v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SK Lukostřelba-Libichov, z.s. škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

Prezident podepisuje za SK Lukostřelba-Libichov, z.s. tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SK Lukostřelba-Libichov, z.s. připojí svůj podpis.

Funkční období prezidenta je pětileté.


Kontrolní komise

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SK Lukostřelba-Libichov, z.s. řádně vedeny a vykonává-li SK Lukostřelba-Libichov, z.s. činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SK Lukostřelba-Libichov, z.s..

Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.

Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům SK Lukostřelba-Libichov, z.s., oddílům a členům SK Lukostřelba-Libichov, z.s..

Kontrolu činnosti SK Lukostřelba-Libichov, z.s., případně oddílů provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SK Lukostřelba-Libichov, z.s., oddílů či členů SK Lukostřelba-Libichov, z.s.. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů SK Lukostřelba-Libichov, z.s., od oddílů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

kontrola hospodaření SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

kontrola hospodaření oddílů,

kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV. Členství

Druhy členství

Členství v SK Lukostřelba-Libichov, z.s. může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

Členství se rozlišuje na:

řádné

přidružené

čestné

Řádným členem SK Lukostřelba-Libichov, z.s. se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SK Lukostřelba-Libichov, z.s. a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SK Lukostřelba-Libichov, z.s..

O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti SK Lukostřelba-Libichov, z.s. a přispívat k naplnění jeho účelu.

O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SK Lukostřelba-Libichov, z.s., nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

SK Lukostřelba-Libichov, z.s. vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

Údaje o členech SK Lukostřelba-Libichov, z.s. mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je SK Lukostřelba-Libichov, z.s. členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SK Lukostřelba-Libichov, z.s. podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SK Lukostřelba-Libichov, z.s. na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

Členská práva a povinnosti

Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

Členská práva, která přísluší všem členům:

účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

být informován o činnosti SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

účastnit se jednání orgánů SK Lukostřelba-Libichov, z.s., jedná-li se o činnost či chování daného člena,

změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

ukončit kdykoli své členství.

Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

podílet se na řízení SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,

volit a být volen do všech volených orgánů SK Lukostřelba-Libichov, z.s. za podmínek těchto stanov, v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK Lukostřelba-Libichov, z.s. a základní normy sportovního chování,

plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK Lukostřelba-Libichov, z.s.,

šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK Lukostřelba-Libichov, z.s. k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno SK Lukostřelba-Libichov, z.s..

Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v SK Lukostřelba-Libichov, z.s., pokud o tom příslušný orgán SK Lukostřelba-Libichov, z.s. podle stanov rozhodl,

řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

Zánik členství

Členství v SK Lukostřelba-Libichov, z.s. zaniká:

vystoupením člena,

vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku v dohodnutém termínu

vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SK Lukostřelba-Libichov, z.s., usnesení a rozhodnutí orgánů SK Lukostřelba-Libichov, z.s. nebo jiných členských povinností,

úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

zánikem SK Lukostřelba-Libichov, z.s. bez právního nástupce.

Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor nebo valná hromada Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SK Lukostřelba-Libichov, z.s. poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

VI. Majetek a hospodaření

Zdrojem majetku SK Lukostřelba-Libichov, z.s. jsou zejména:

členské příspěvky,

příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

dary

Majetek SK Lukostřelba-Libichov, z.s. je ve vlastnictví SK Lukostřelba-Libichov, z.s. jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

Bližší zásady hospodaření s majetkem SK Lukostřelba-Libichov, z.s. může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

V případě zrušení SK Lukostřelba-Libichov, z.s. bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SK Lukostřelba-Libichov, z.s.. Jestli- že SK Lukostřelba-Libichov, z.s. obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VII. Přechodná a závěrečná ustanovení

Členství vzniklé podle dosavadního znění stanov SK Lukostřelba-Libichov zůstává bez dalšího zachováno.

Valná hromada SK Lukostřelba-Libichov, z.s. zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou SK Lukostřelba-Libichov, z.s. dne 3.5.2015.


Nástroje pro stránku